ნივთის დაბრუნება

ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში:

  • შეძენილი ნივთის მიღებისთანავე შეამოწმეთ მისი ვიზუალური მდგომარეობა ტექნოჰაუსის (კურიერის) წარმომადგენლის თანდასწრებით, თუ დაუფიქსირდება ვიზუალური დეფექტი, ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესით.
  • თუ შეძენილ ნივთს გაყიდვიდან 3 (სამი) დღის განმავლობაში აღმოაჩნდება ქარხნული დეფექტი, მყიდველმა დაზიანებული ნივთი აღნიშნულ ვადაში უნდა წარადგინოს შპს ,,ტექნოჰაუსი“-ს სერვისცენტრში ფარსადანის #5, 0322155050. იმ შემთხევაში, თუ შპს ,,ტექნოჰაუსი“ დასკვნით დაადასტურებს ქარხნულ დეფექტს, ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესით;
  • თუ ნივთი ვერ შეკეთდა რეკომენდირებულ სერვის ცენტრში მიტანიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის (ტელევიზორების შემთხვევაში 60 (სამოცი) კალენდარული დღის) განმავლობაში, ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესით, მომსახურე სერვის ცენტრის მიერ გაცემული შესაბამისი ტექნიკური დასკვნის საფუძველზე.
  • ნივთის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ სრული კომპლეტქაციით, აუცილებელია ყუთის და აქსესუარების შენახვა და წარდგენა.

ნივთის შეცვლა ხდება იგივე ან მეტი (განსხვავების დაფარვით) ღირებულების, შეცვლის მომენტში გაყიდვაში არსებული ნივთით.

შეცვლისას ნივთის ღირებულება განისაზღვრება მისი შეძენისას გადახდილი ფასით. გაცვლის შემთხვევაში (როცა გაყიდვაში არ არის იგივე ნივთი) ნივთის ღირებულება განისაზღვრება შეძენისას გადახდილ და გასაცვლელი ნივთის ფასებიდან უმცირესით.

ფორსმაჟორული მდგომარეობისას, მომხმარებელთან შეთანხმების გარეშე ტექნოჰაუსი უფლებამოსილია შეიტანოს კორექტივები წინამდებარე პირობებში, საგარანტიო ვალდებულებებსა და სარემონტო ვადებში.

წინამდებარე საგარანტიო პირობები ძალაში შედის პროდუქტის გაყიდვის მომენტიდან.

ვიზუალური დეფექტის მქონე ნივთის უკან დაბრუნება არ მოხდება, თუ მყიდველმა მიღება-ჩაბარების აქტზე დააფიქსირა:

  1. ნივთი დავათვალიერე ვიზუალურად (ტელევიზორი ჩამირთეს) და ჩავიბარე, პრეტენზია არ გამაჩნია.
  2. საკუთარი გადაწყვეტილებით, ნივთი ჩავიბარე შეფუთულ მდგომარეობაში, ვიზუალური დათვალიერების გარეშე. დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში პრეტენზია არ მექნება.