საიტის მოხმარების წესები და პირობები

საიტის მოხმარების წესები და პირობები

1. წესები და პირობები წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და შპს „ტექნოჰაუსი“-ს (შემდგომში „კომპანია“ ან ბეკო) შორის დადებულ სავალდებულო ძალის მქონე შეთანხმებას და არეგულირებს თქვენ, მიერ ტექნოჰაუსის პლატფორმის გამოყენებას. ტექნოჰაუსი-ს პლატფორმა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები, მათ შორის კომპანიის მიერ კლიენტებისა და კომპანიის წარმომადგენლების მისამართით განხორციელებული ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია შემოთავაზებულ მომსახურებებთან დაკავშირებით, შემდგომში ერთობლივად წოდებულია, როგორც ტექნოჰაუსი-ს პლატფორმა. პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც კომპანია თქვენგან ან მესამე პირებისგან მოიპოვებს მუშავდება წინამდებარე წესებში განსაზღვრული პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის პოლიტიკის შესაბამისად. ვინაიდან კლიენტს აქვს სურვილი გახსნას ტექნოჰაუსი-ს მიერ ოპერირებად პლატფორმაზე პირადი ანგარიში რათა, შესაბამისად, კლიენტმა მიიღოს, მომსახურება, კომპანია და კლიენტი თანხმდებიან წინამდებარე წესებსა და პირობებზე, რომლის საფუძველზეც მოხდება კლიენტის მიერ ანგარიშის გახსნა, გამოყენება და კომპანიის მიერ მომსახურებების კლიენტზე გაწევა. გთხოვთ, ვებ-გვერის გამოყენებამდე/რეგისტრაციამდე ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე გამოყენების წესებს. ყველა კლიენტი , რომელსაც სურს ტექნოჰაუსი-ს პლატფორმით სარგებლობა, ვალდებულია დაეთანხმოს და დაიცვას ქვემოთ მოყვანილი წესები და პირობები. ტექნოჰაუსი-ს ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს, ნებისმიერ დროს ცალმხრივად, ამავე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების გზით, შეიტანოს ცვლილებები ამ პირობებში კლიენტის შემდგომი დამატებითი თანხმობის გარეშე. ტექნოჰაუსი-ს ვებ-გვერდის გამოყენების წესებსა და პირობებზე თანხმობით, თქვენ ასევე ეთანხმებით ტექნოჰაუსი-ს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ელექტრონული ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ გავეცანი წესებსა და პირობებს, მათ შორის კონფიდენციალურობისა და პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ დათქმას და ვეთანხმები მათ.

2. ტერმინთა განმარტება წინამდებარე პირობებში გამოყენებულ ტერმინებს და განმარტებებს აქვთ ქვემოთ განსაზღვრული მნიშვნელობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ დოკუმენტის კონტექსტიდან აშკარად სხვა რამ არ გამომდინარეობს: • ანგარიში - ნიშნავს კლიენტის მიერ ვებ-გვერდის საშუალებით რეგისტრირებულ ანგარიშს; • ავტორიზაცია - ნიშნავს მომხმარებლის მიერ პირად ანგარიშზე წვდომას და მოიცავს წინამდებარე წესების და პირობების მე-6 მუხლით განსაზღვრულ ნებისმიერ ქმედებას; • ვებ გვერდი - ნიშნავს ტექნოჰაუსი-ს ონლაინ გვერდს, რომლის მეშვეობითაც ხდება მომხმარებლის მიერ მომსახურების/ნივთის შეკვეთა და ტექნოჰაუსის მიერ შემდგომი მომსახურების გაწევა; • გამოყენების წესები - ნიშნავს წინამდებარე წესებს, ნებისმიერ სხვა წესთან ან/და პირობასთან ერთად, რომელსაც ეს გამოყენების წესები შესაბამისი მითითებით მიიჩნევენ ამ წესების ნაწილად და რომლებიც არეგულირებენ კლიენტის მიერ პლატფორმაზე წვდომისა და მისი გამოყენების საკითხებს, მათ შორის, დაკავშირებულს ნებისმიერ შინაარსთან, ფუნქციასთან და მომსახურებასთან; • კლიენტი/მომხმარებელი - ფიზიკური პირი, რომელიც აკმაყოფილებს წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და სურს კომპანიისაგან მიიღოს პლატფორმის საშუალებით შემოთავაზებული მომსახურება; • კომპანია, ჩვენ ან ჩვენი - ნიშნავს  ტექნოჰაუსი-, რომელიც რეგისტრირებულია და არსებობს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საიდენტიფიკაციო კოდი: 205277608, ფაქტობრივი მისამართი ,.თბილისი , ფარსადანის ქუჩა N5; • მომხმარებელი, მომხმარებლები - ნიშნავს ტექნოჰაუსი-ს პლატფორმაზე რეგისტრირებულ კლიენტს; • მხარეები - ნიშნავს კომპანიას და მის მომხმარებლებს; • ტექნოჰაუსი-ს პლატფორმა - შპს „ტექნოჰაუსი“-ს მიერ ოპერირებადი პლატფორმა, • ოპერაცია - მომხმარებლის მიერ პირად ანგარიშთან ან/და მომსახურებებთან დაკავშირებით განხორციელებული ნებისმიერი ოპერაცია. • უნივერსალური იდენტიფიკატორები - ტექნოჰაუსი-ს მიერ მომხმარებლისათვის მიწოდებული მონაცემების ერთობლიობა (მათ შორის, სახელი, გვარი და სხვა დამატებითი ინფორმაცია), რომელთა გამოყენებითაც იგი რეგისტრირდება იდენტიფიკაციის სისტემაში და შესაძლებლობა ეძლევა ისარგებლოს ტექნოჰაუსი-ს რიგი დისტანციური მომსახურებებით ან/და დისტანციური მომსახურების არხებით; • წვდომის კოდ(ებ)ი - კოდები, პაროლები, მომხმარებლის სახელი, საიდენტიფიკაციო კოდი, უნივერსალური იდენტიფიკატორები და/ან სხვა სახის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც ტექნოჰაუსმა შესაძლოა მიაწოდოს კლიენტს სხვადასხვა მომსახურებასთან წვდომისათვის; • ხელშეკრულება - მომხმარებლებსა და ტექნოჰაუსი-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავს წინამდებარე წესებსა და პირობებს და მის დანართებს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. სადაც კონტექსტი ამის საშუალებას იძლევა, მხოლობითი რიცხვის აღმნიშვნელი სიტყვები ნიშნავს მრავლობითს და პირიქით.

3. განცხადებები და გარანტიები წინამდებარე წესებსა და პირობებზე თანხმობით, მომხმარებელი ადასტურებს, რომ: • კლიენტი არის 18 წელს მიღწეული ფიზიკური პირი; • გააჩნია სრული (შეუზღუდავი) ქმედუნარიანობა, არ იმყოფება ნარკოტიკული, ალკოჰოლური, ფსიქოტროპული ან ტოქსიკური პრეპარატების ზემოქმედების ქვეშ, არ იმყოფება შეცდომის, თაღლითობის, ზეწოლის, მუქარისა ან ნებისმიერი მართლსაწინააღმდეგო ზემოქმედების ქვეშ და არ წარმოადგენს ძალადობის, მუქარის, მოტყუების, შეცდომაში შეყვანისა თუ სხვა აკრძალული მოქმედების ობიექტს ან ნებისმიერი მესამე პირის მხრიდან, სრულად აცნობიერებს საკუთარი ნების გამოვლენის შინაარსს, პირობების დებულებათა არსს და მისგან გამომდინარე სამართლებრივ შედეგებს; • მომხმარებელს აქვს სრული უფლებამოსილება (ან მიიღებს შესაბამის უფლებამოსილებას) იმისათვის, რომ ხელი მოაწეროს და შეასრულოს ამ პირობებით ან ნებისმიერი სხვა ხელშეკრულებებითა და განაცხადებით გათვალისწინებული ვალდებულებები; • გაეცნო პირობებს და ეს პირობები არის მისთვის მისაღები; • მის მიერ წარმოდგენილი ყველა მონაცემი არის ზუსტი; • მომხმარებელი არ არის ჩაბმული ან არ მონაწილეობს არცერთი იურისდიქციის კანონმდებლობით (რაც მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობას და იმ ქვეყნის კანონმდებლობას, რომლის მოქალაქეც არის მომხმარებელი) გათვალისწინებულ რაიმე სახის უკანონო საქმიანობაში (მათ შორის, ფულის გათეთრებაში, იარაღით ვაჭრობაში, ტერორიზმსა ან სხვა სახის უკანონო საქმიანობაში); • პირადი ანგარიშის გახსნისას და ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდისათვის მისი საქმიანობა ან/და ქმედება შესაბამისობაში არის/იქნება ადგილობრივ ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობასთან. • მისი ქმედება არ არის/იქნება მიმართული ტექნოჰაუსი-ს ან/და ნებისმიერი მესამე პირის/მხარის მოტყუებისაკენ. აღნიშნული პრინციპის გათვალისწინებით ხელშეკრულების დასადებად ან მის საფუძველზე და შესასრულებლად, მის მიერ ტექნოჰაუსი-სთვის წარდგენილი დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია მისი წარმოდგენის მომენტისათვის ასევე არის/იქნება უტყუარი, ზუსტი და სრული; • იგი კეთილსინდისიერად, სრულად და ჯეროვნად შეასრულებს პირობებით ნაკისრ ვალდებულებებს; • თანახმაა, ეფექტური მომსახურების გაწევისა და შეთავაზების მიზნით, პირადი ანგარიშის გახსნის შემდგომ, ხელშეკრულების შეწყვეტამდე, ტექნოჰაუსი-მ მოიძიოს/გადაამოწმოს და დაამუშავოს მომხმარებლის მიერ მითითებული ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი, მათ შორის პერსონალური ინფორმაცია ან/და უნივერსალური იდენტიფიკატორები. • მომხმარებელი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს ტექნოჰაუსი-ს ყველა იმ გარემოებ(ებ)ის შესახებ, რომელიც შეიძლება წინააღმდეგობაში მოვიდეს მის აღნიშნულ განცხადებებთან ან/და გამოიწვიოს აღნიშნული გარანტიების დარღვევა; • ხელშეკრულებას დებს ამ პირობებში მოცემულ განცხადებებსა, გარანტიებსა და ვალდებულებებზე დაყრდნობით და თვლის მათ ხელშეკრულების პირობებად. შესაბამისად, ხელშეკრულების დადების შემდეგ წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული განცხადებების, გარანტიებისა და ვალდებულებების დარღვევა საკმარისი საფუძველია ტექნოჰაუსი-ს მიერ ხელშეკრულებით და პირობებით გათვალისწინებული ყველა ან ნებისმიერი მომსახურების გაწევაზე ცალმხრივი უარის სათქმელად.

4. მომხმარებლის ანგარიშის გახსნა და გამოყენება • ტექნოჰაუსი-ს მომსახურებებით სარგებლობისთვის მომხმარებელი პირველ რიგში ვალდებულია ტექნოჰაუსი-ს ვებ-გვერდზე მისი პირადი მონაცემების რეგისტრაციის საფუძველზე გახსნას პირადი ანგარიში. რეგისტრაციის პროცესში მომხმარებელი ვალდებულია განაცხადოს თანხმობა წინამდებარე პირობებზე და ტექნოჰაუსი-ს კონფიდენციალურობის და უსაფრთხოების პირობებზე. • კომპანია უფლებამოსილია, უარი განაცხადოს კლიენტის რეგისტრაციაზე, რასთან დაკავშირებითაც იგი არ არის ვალდებული, განმარტოს უარის თქმის მიზეზები. • მომხმარებელი ვალდებულია ყოველთვის უსაფრთხოდ შეინახოს მისი პირადი ანგარიშის წვდომის კოდები და არასდროს გაუმჟღავნოს ისინი მესამე პირებს. • მომხმარებელი კისრულობს სრულ პასუხისმგებლობას მისი ანგარიშით განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ პირი სხვისი სახელითა და მითითებით ახორციელებს წვდომას მომხმარებლის ანგარიშზე, იგულისხმება, რომ მას გააჩნია საკმარისი უფლებამოსილება, მომხმარებელს დააკისროს განსაზღვრული ვალდებულებები. კომპანია სრულად იხსნის პასუხისმგებლობას მესამე პირის მიერ მომხმარებლის ანგარიშზე წვდომისას დამდგარ ზიანზე. • მომხმარებელი ვალდებულია შეცვალოს მისი პაროლი და დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს ტექნოჰაუსი-ს კლიენტთა მომსახურების ცენტრს, იმ შემთხვევაში თუ კლიენტს გააჩნია საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მის პირად ანგარიშზე შესასვლელი ინფორმაცია, პაროლი ან უსაფრთხოების სხვა წვდომის კოდ(ებ)ი ან საშუალებები იქნა მოპარული, დაკარგული, უკანონოდ მითვისებული, უნებართვოდ გამოყენებული ან სხვაგვარად მითვისებული. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა საფრთხეს შეუქმნის როგორც მომხმარებლის პირადი ანგარიშის უსაფრთხოებას, ასევე გამოიწვევს მის პასუხისმგებლობას ნებისმიერ დანაკარგთან/ზარალთან დაკავშირებით. • პირადი ანგარიშის გახსნით, მომხმარებელი აცხადებს და გარანტიას იძლევა, რომ მის მიერ პირადი ანგარიშის გახსნით არ არღვევს არანაირ კანონს ან რეგულაციას. იგი ვალდებულია დაიცვას კომპანიის ინტერესები და აუნაზღაუროს კომპანიას ყველა ზიანი, რომელიც მას მიადგა მომხმარებლის მიერ წინამდებარე პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევის შედეგად; • მომხმარებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს მის პირად ანგარიშზე არსებული ინფორმაციის სიზუსტე და მისი განახლება. კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობით გამოწვეულ არანაირ ზიანზე. კომპანია უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მომხმარებლისგან ინფორმაციის სისწორის დადასტურება ან დოკუმენტების ან სხვაგვარი მტკიცებულების წარმოდგენა;

5. იდენტიფიკაციის სისტემაში რეგისტრირებული უნივერსალური იდენტიფიკატორები რეგისტრაციის/შეკვეთის განთავსების დროს მომხმარებელი ავსებს შემდეგ ველებს: • სახელი და გვარი • ელ. ფოსტა • პაროლი • პაროლის დადასტურება

• გარდა ზემოაღნიშნულისა მომხმარებელი პროფილის და შეკვეთის განთავსების გვერდზე ავსებს შემდეგ ინფორმაციას: ნივთის მისაწოდებელი მისამართს, პირად ნომერს და ტელეფონს. • პაროლი – ცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურების მისაღებად ავტორიზაციის განხორციელებისათვის საჭირო ერთ-ერთი პარამეტრი, რომელსაც მომხმარებელი თვითონ განსაზღვრავს ცენტრალიზებული იდენტიფიკაციის სისტემაში რეგისტრაციისთანავე, კომპანიის მიერ შერჩეული დისტანციური მომსახურების არხ(ებ)ის ან კომუნიკაციის სხვა არხის საშუალებით. • პაროლის აღდგენის პროცესში მომხარებელს შეყავს ელ. ფოსტა რომელზეც იგზავნება ერთჯერადი ბმული საიდანაც მომხარებელი შეძლებს ახალი პაროლის დაყენებას. • მობილური ტელეფონის ნომერი – ტელეფონის ნომერი, რომელზეც მომხმარებელი იღებს ცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურებით განსაზღვრული ოპერაციების წარმოებისთვის საჭირო ერთჯერად წვდომის კოდებსა და ერთჯერად პაროლებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). • ვებ-გვერდზე გარკვეული ფუნქციონალის გამოყენებისას დაგვჭირდება Email კოდებით მომხმარებლის ვალიდაცია. • მომხმარებლის ელექტრონული ფოსტის მისამართი - ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელზეც მომხმარებელი იღებს ცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურებით განსაზღვრული ოპერაციების წარმოებისთვის საჭირო წვდომის კოდებსა და პაროლებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ცენტრალიზებული დისტანციური მომსახურების მისაღებად მომხმარებელს შესაძლოა განესაზღვროს ავტორიზაციის განხორციელების ვალდებულება (ელ.ფოსტის და პაროლის გამოყენება) ავტორიზაციის მეთოდით. ავტორიზაციის მეთოდი ყოველი შესაბამისი დისტანციური მომსახურების არხ(ებ)ის/მომსახურებებით სარგებლობისათვის ასევე რეგისტრირდება ცენტრალიზებული იდენტიფიკაციის სისტემაში.

6. ავტორიზაცია • ანგარიშის რეგისტრაციისა და ვერიფიკაციის შემდეგ, ვებ-გვერდის გამოყენების მიზნით მომხმარებელი გადის ავტორიზაციას. • ავტორიზაცია ხორციელდება მომხმარებლის უნივერსალური იდენტიფიკატორების საშუალებით.

7. “ტექნოჰაუსი- მიერ შეთავაზებული პროდუქტები

• მოცემული ვებ-გვერდის მეშვეობით „ტექნოჰაუსი“ მომხმარებელს შესთავაზებს მის ასორტიმენტში არსებულ საქონელთან დაკავშირებულ მომსახურებას.

8. პირადი ანგარიშის დახურვა და სარგებლობის შეზღუდვა • ტექნოჰაუსი უფლებამოსილია მომხმარებელს ცალმხრივად, შეტყობინების გარეშე, შეუწყვიტოს ან შეუზღუდოს უფლება, ისარგებლოს პლატფორმით. • იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია გამოიყენებს განსაზღვრულ უფლებას და დახურავს ანგარიშს ან შეზღუდავს მის გამოყენებას, მომხმარებელი არ არის უფლებამოსილი თავისი ან სხვისი სახელით შექმნას ახალი ანგარიში. • მომხმარებელი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ტექნოჰაუსი-ს პლატფორმის გამოყენება, რაც არ იწვევს წინამდებარე შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეწყვეტას.

9. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და შეწყვეტა • ხელშეკრულება ძალაში შესვლის შემდგომ ძალაში რჩება ვიდრე მომხმარებლის რეგისტრაციის გაუქმებამდე. • კლიენტის მიერ ამ პირობებით და მომსახურების ხელშეკრულებით განსაზღვრული საფასურის სრულად და ჯეროვნად კომპანიისთვის გადახდა წარმოადგენს მისი ფულადი ვალდებულების შესრულებას. ფულადი ვალდებულების (მათ შორის მიმდინარე დავალიანების) შესრულება არ იწვევს ხელშეკრულების შეწყვეტას;

10. მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტის წესი • წინამდებარე პირობები რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად; • მხარეთა მიერ, პირობების შესრულების ადგილად მიჩნეულია ქ. თბილისი; • ამ პირობებთან ან მის ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა ან უთანხმოება გადაწყდება მხარეებს შორის მოლაპარაკების გზით;

11. წინამდებარე პირობებში ცვლილებების შეტანა • წინამდებარე პირობები შესაძლებელია დაექვემდებაროს ცვლილებებს. ცვლილებები განხორციელებულ იქნება კომპანიის მხრიდან მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე. მომხმარებელი ვებ-გვერდით სარგებლობით ავტომატურად ეთანხმება და უერთდება განხორციელებულ ცვლილებებს.

12. ერთიანი ხელშეკრულება • წინამდებარე წესები და პირობები მომსახურების განხორციელების პროცესში დადებულ სხვა ხელშეკრულებებთან (მათ შორის, შეკვეთა ან/და შეკვეთის მიღება) ერთად წამოადგენს ერთიან და მთლიან შეთანხმებას.

13. პერსონალური მონაცემები

• კომპანია ახდენს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას შემდეგი მიზნებისათვის: • შეკვეთების მიღება და დამუშავება; • მომსახურებისა და დისტანციური შერთანხმების, ანგარიშებისა და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების მომზადება, დადება და გაგზავნა; • სასარგებლო ინფორმაციისა და სპეციალური შეთავაზებების დაგზავნა; • კომპანიის რესურსების ეფექტური მართვის უზრუნველყოფა; • ბაზრის სტატისტიკა და ანალიტიკა; • პერსონალის მოძიება და მართვა; კომპანია ახდენს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას შემდეგ საფუძველზე: • კომპანიის რესურსებისა და ელექტრონული მომსახურების გამოყენება; • პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობა; • დისტანციური შეთანხმებების დადება; • . ნორმატიულ აქტებში დადგენილი იურიდიული ვალდებულებები; • . პერსონალური მონაცემების სუბიექტების ინეტერესების დაცვა; • შესყიდვების ანალიზი და სტატისტიკა ინდივიდუალური შეთავაზებებისათვის. • შეკვეთების დამუშავება და გადახდა უნაღდო ანგარიშსწორების მეთოდით. პერსონალური მონაცემების დაცვა მესამე პირების წვდომისაგან: • კომპანია ზრუნავს პერსონალური მონაცემების დაცვაზე და იცავს მყიდველის კონფიდენციალურობას რეგლამენტსა და პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ სხვა, გამოყენებადი ნორმატიული აქტებში ასახული დებულებების შესაბამისად. • კომპანია მიმართავს ყველა აუცილებელ ორგანიზაციულ, ადმინისტრაციულ, ტექნიკურ, ფიზიკურ და უსაფრთხოების სხვა ზომებს პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. • პერსონალური მონაცემების დამუშავება კომპანიაში ხორციელდება პერსონალური მონაცემებისა და კონფიდენციალურობის აუცილებელი უსაფრთხოების, მათ შორის, არასანქციონირებული და უკანონო დამუშავებისგან პერსონალური მონაცემების, ასევე, შემთხვევითი დაკარგვის, გაფუჭებისა თუ განადგურებისგან დაცვის უზრუნველსაყოფად. • როგორც კი ცნობილი გახდება პერსონალური მონაცემების დაცვის წესების დარღვევის შესახებ, კომპანია ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მომხდარის შესახებ საზედამხედველო ორგანოებს.

• წინამდებარე ურთიერთობის მიზნებისთვის „კომპანია“ წარმოადგენს შპს „ტექნოჰაუსი“-ს ვებ-პლატფორმის „მომხმარებლების“ პერსონალურ მონაცემთა დამმუშავებელ პირს.

პეროსნალური მონაცემების შენახვის ვადა • პერონალური მონაცემების შენახვა ხდება მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის გაუქმებამდე.

მომხმარებლის დათქმა პერონალური მონაცემების გამოყენებაზე

 „მომხმარებელი სისტემაში რეგისტრაციით, თანხმობას აცხადებს, მომხმარებლისათვის ინფორმაციის მიწოდების, მიერ მომხმარებლისათვის გაწეულ მომსახურებასთან, მიწოდებულ პროდუქციასთან, კომპანიაშიდანერგილ სიახლეებთან და სპეციალურ შეთავაზებებთან დაკავშირებით, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის მიიღოს, შეინახოს და დაამუშავოს რეგისტრაციის პროცესში მომხმარებლის მონაცემები (მომხმარებლის სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, საკონტაქტო პირის სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი.). აღნიშნული თანხმობა გაცემულად ითვლება მომხმარებლის მიერ სისტემაში რეგისტრაციის პროცესის დასრულებისას და მოცემულ წესზე ელექტრონული ხელმოწერის შემდგომ. • „მომხმარებელი/სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებული ფიზიკური პირი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს კომპანიას მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება კომუნიკაციის ნებისმიერი საშუალებით - ქოლ ცენტრში დარეკვით: 032 215-50-50, წერილობითი შეტყობინების შემდეგ მისამართზე გაგზავნით: . თბილისი, ფარსადანის ქუჩა N5, ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: info@technoshop.ge ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნის გზით. თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ. ასეთ დროს კომპანია ვალდებულია მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის მიღებიდან 15 (თხუთმეტი) დღის ვადაში გაასწოროს, განაახლოს, დაამატოს, დაბლოკოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები ან მონაცემთა სუბიექტს აცნობოს უარის თქმის საფუძველი. წინამდებარე თანხმობით მე, როგორც პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტი წინასწარ და ნებაყოფლობით უფლებამოსილებას ვანიჭებ .. ტექნოჰაუსი-ს (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 205277608) როგორც შპს ტექნოჰაუსი- ვებ-აპლიკაციის მომხმარებლების პერსონალურ მონაცემთა დამმუშავებელ პირს, მომხმარებლისათვის ინფორმაციის მიწოდების, მომხმარებლისათვის გაწეულ მომსახურებასთან, მიწოდებულ პროდუქციასთან, კომპანიაში, დანერგილ სიახლეებთან და სპეციალურ შეთავაზებებთან დაკავშირებით, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის დაამუშავოს ჩემი პერსონალური მონაცემები. ამასთან,ასეთ შემთხვევაში, თანახმა ვარ, ტექნოჰაუსი- მიერ ხსენებული მონაცემების შენახვა განხორციელდეს კომპანიის შიდა მარეგულირებელი დოკუმენტაციით განსაზღვრული ვადით ან იმ ვადამდე, სანამ ჩემი მხრიდან არ მოხდება სხვაგვარი მითითება წინამდებარე დოკუმენტითა და კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით. წინამდებარე თანხმობით ვაცხადებ, რომ ინფორმირებული ვარ, ჩემი, როგორც მონაცემთა სუბიექტის კანონმდებლობით - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით მონიჭებული უფლებების, კერძოდ, მონაცემთა დამმუშავებლისგან ჩემი მონაცემების დამუშავების თაობაზე ინფორმაციის მიღების, მონაცემთა გასწორების, განახლების, დამატების, დაბლოკვის, წაშლის და განადგურების თაობაზე, კომუნიკაციის ნებისმიერი საშუალებით - ქოლ ცენტრში დარეკვით: 032 215-50-50, წერილობითი შეტყობინების შემდეგ მისამართზე გაგზავნით: . თბილისი, ფარსადანის ქუჩა N5 , ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: info@technoshop.ge ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნის გზით, თუ ისინი არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ.

14. გარდამავალი დებულებები • წინამდებარე პირობებში აღნიშნული სათაურები გამოიყენება მხოლოდ მოხერხებულობისთვის და არ აქვს ზეგავლენა პირობების განმარტებასა და ინტერპრეტაციაზე; • მოთხოვნის შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულია კომპანიას მიაწოდოს ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაცია და ასევე წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც კომპანია მოითხოვს ან განსაზღვრულია საქართველოს კანონმდებლობით; • თუ წინამდებარე პირობების რომელიმე პუნქტი ან მისი ნაწილი რაიმე მიზეზით იქნა გაუქმებული, ბათილად ცნობილი ან შეწყვეტილი, აღნიშნული პუნქტი ან მისი ნაწილი აღარ იქნება გამოყენებული, რაც არ იქონიებს გავლენას პირობების დანარჩენი პუნქტების ნამდვილობაზე; • კომპანიას უფლება აქვს ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილებები ამ პირობების ტექსტში და აღნიშნულის შესახებ აცნობოს მომხმარებელს კომპანიის საინფორმაციო საშუალებების, მათ შორის ვებ-გვერდის ან კომპანიისთვის ხელმისაწვდომი ნებისმიერი სხვა არხით ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით; • მომხმარებელი, კომპანიის წერილობითი თანხმობის გარეშე, არ არის უფლებამოსილი ამ პირობებიდან გამომდინარე უფლებები და მოთხოვნები გადასცეს ან ვალდებულებები გადააკისროს სხვა პირს; • მხარეთა შეთანხმებით წინამდებარე პირობების შესრულების ადგილად მიჩნეულია კომპანიის იურიდიული მისამართი; • იმ შემთხვევებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული პირობებით, მხარეები იხელმძღვანელებენ კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი ურთიერთობის მარეგულირებელი ნორმებით ან/და დამატებით შეთახმებული პირობებით.