საიტის მოხმარების პირობები

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ!

შეკვეთის განთავსებისთვის მომხმარებელი ვალდებულია გაიაროს რეგისტრაცია საიტზე. გამყიდველი (კომპანია) არ არის პასუხისმგებელი რეგისტრაციის დროს მომხმარებლის მიერ შეყვანილი ინფორმაციის სიზუსტეზე. გამყიდველი (კომპანია) არ აგებს პასუხს მომხმარებლის ანგარიშის არასანქცირებულ გამოყენებაზე. თუ მომხმარებელს გაუჩნდა ეჭვი, რომ მის ანგარიშს იყენებენ მისი ნებართვის გარეშე, იგი ვალდებულია აცნობოს ამის შესახებ საიტის ადმინისტრაციას. შეკვეთის განთავსებისას მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს ზუსტი ინფორმაცია/შეავსოს რეგისტრაციისთვის საჭირო ყველა ველი ზუსტად. თქვენი პროფილის შესახებ ინფორმაცია დაცულია თქვენს მიერ შერჩეული პაროლითა და პირადი ელექტრონული ფოსტით. Technoshop.ge-ის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს გასცეს თქვენი ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოებზე, თუ ამას მოქმედი საქართველოს კანონდებლობა მოითხოვს.ქარხნული წუნის შემთხვევაში პროდუქცია გამოცვლას ექვემდებარება რეალიზაციის დღიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ, მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს მხოლოდ შეძენილი ნივთის შეკეთება. თუ გამყიდველი ორგანიზაციის სერვის ცენტრი ნივთის წარდგენიდან 1 თვის განმავლობაში ვერ ახერხებს მის შეკეთებას, გამყიდველი ორგანიზაცია უზრუნველყოფს მის შეცვლას იმავე სახის ან იმავე ღირებულების ახალი პროდუქციით.