საგარანტიო პირიბები

ძვირფასო მყიდველო

გილოცავთ  შენაძენს, რომელიც თქვენ გააკეთეთ და ამით მჭიდრო კონტაქტი დაამყარეთ შპს ტექნოჰაუსთან, რომელიც წარმოადგენს მსოფლიოში აღიარებულ ბრენდ "ბეკო"-ს ოფიციალურ იმპორტიორს საქართველოში.

საგარანტიო ტალონი ადასტურებს, რომ თქვენს მიერ შეძენილი პროდუქცია მუშაობს გამართულად და მისი  მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში გამყიდველი უზრუნველყოფს მის დროულად შეკეთებას.საგარანტიო მოთხოვნები

სერვისცენტრში საგარანტიო მომსახურეობის მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს საგარანტიო ტალონი გადახდის დოკუმენტთან ერთად (ჩეკი, განვადების ხელშეკრულება და ა.შ) ტალონში მითითებული უნდა იყოს შეძენის თარიღი, შეძენილი ნივთის მოდელი, მომხმარებლის სახელი, გვარი და აუცილებლად დასმული უნდა ქონდეს  გამყიდველი ორგანიზაციის ბეჭედი.

ტალონის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში თქვენს მიერ შეძენილი პროდუქციის საგარანტიო ვადა აითვლება პროდუქციის გამოშვების თარიღიდან.

საგარანტიო ვალდებულებები არ ვრცელდება და მომსახურება არ ხორციელდება თუ:

 • გასულია საგარანტიო ვადა;
 • საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი;
 • არ არის წარმოდგენილი მწარმოებლის საგარანტიო ტალონი(არსებობის შემთხვევაში);
 • საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილია, წაშლილია  ან გადაკეთებულია;
 • საგარანტიო ტალონში და მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერ/ნომერი, იმეი კოდი;
 • მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან  მექანიკური დაზიანება/დეფექტი;
 • მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი  დანიშნულების შეუსაბამო მიზნ(ებ)ით, არასაყოფაცხოვრებო დანიშნულებისათვის;
 • დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან ლუქი;
 • დარღვეულია მწარმოებლის მიერ მოწყობილობაზე თანდართული შენახვისა და მოხმარების წესი;
 • ტექნიკის აქსესუარებზე;
 • სითხის, ორთქლის ან სხვა უცხო სხეულის მოწყობილობაში მოხვედრის შემთხვევაში;
 • დაზიანება გამოწვეულია ელ. ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილება), მექანიზმის დანესტიანრბით, კოროზიით, მაღალი და დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით.
 • გამყიდველი ორგანიზაციის ან მის მიერ ავტორიზებული სხვა სერვის ცენტრში მიმართვის გარეშე ჩატარებული სამუშაოების შემთხვევაში, (მათ შორის მონტაჟის,დემონტაჟის, შესაკეთებლი სამუშაოების)
 • პროდუქციის არასანიტარულ (მღრღნელები და მწერები) პირობებში შენახვისა და მოხმარების შემთხვევაში. საგარანტიო პირობები პროდუქციაზე არ ვცელდება. 

საგარანტიო ვალდებულებები

ქარხნული წუნის შემთხვევაში, პროდუქცია გამოცვლას ექვემდებარება რეალიზაციის დღიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ  მომხმარებელს უფლება აქვს მოითხოვოს მხოლოდ  შეძენილი პროდუქციის შეკეთება.

მომხმარებელმა ნივთი უნდა წარადგინოს სრული კომპლექტაციით, ყუთით და გარეგნული ზიანის გარეშე.

თუ გამყიდველი ორგანიზაცია, პროდუქციის მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში ვერ უზრუნველყოფს დაზიანებული პროდუქციის შეკეთებას, ასეთი ნივთი შეიცვლება იმავე სახის ან იმავე ღირებულების ახალი პროდუქციით.

საგარანტიო პირობები განსხვავებული ფორმით ვრცელდება საერთო - საზოგადოებრივი მომსახურების ობიექტებში (რესტორანი, კაფე, სასტუმრო, ქიმწმენდა, სალონი და სხვა მსგავსი) გამოყენებულ პროდუქციაზე (გარდა კონდიციონერისა და მაცივრისა). კერძოდ: მსხვილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისათვის (სარეცხი მანქანა, საშრობი, გაზქურა და სხვა) საგარანტიო ვადა შეადგენს შეძენიდან 1 წელს; წვრილმანი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისათვის (უთო, თმის ფენი, მიქსერი და სხვა) საგარანტიო ვადა შეადგენს შეძენიდან 6 თვეს.

აღნიშნული წესი მოქმედებს მიუხედავად იმისა, პროდუქცია შეძენილია ფიზიკური თუ იურიდიული პირის მიერ თუ დადგინდა, რომ პროდუქციის მოხმარება/ექსპლუატაცია ხორციელდება საერთო - საზოგადოებრივი მომსახურების ობიექტებში.

უკან დაბრუნების პირობები ონლაინ შეძენის დროს

მხოლოდ ონლაინ შეძენის დროს , მომხმარებელს უფლება აქვს, ყოველგვარი საფუძვლის მითითების გარეშე თქვას უარი დისტანციურ ხელშეკრულებაზე  - 14 კალენდარული დღის განმავლობაში და დააბრუნოს შეძენილი ნივთი.

 • ნივთის დაბრუნების მნიშვნელოვანი პირობაა რომ მას ქონდეს სასაქონლო სახე, ახლდეს ყველა მაკომპლექტებელი აქსესუარი და მათ შორის ყუთიც.
 • მომხმარებელი ვალდებულია თავად უზრუნველყოს ნივთის დაბრუნება და გასწიოს მობრუნებასთან დაკავშირებული სრული ხარჯები მათ შორის ტრანსპორტირება და საჭიროების შემთხვევაში დემონტაჟიც.
 • თანხის უკან დაბრუნების დროს ხდება მხოლოდ ნივთის ღირებულების დაბრუნება, შპს 'ტექნოჰაუსი' არ არის ვალდებული მომხმარებელს აუნაზღაუროს მის მიერ ნივთის შეძენისას გადახდილი ტრანსპორტირების საფასური.
 • 14 დღის განმავლობაში დაბრუნების პირობა არ ვრცელდება ისეთ ნივთებზე, რომელთა სარეალიზაცო ფასი არ აღემატება 30 (ოცდაათი) ლარს.
საგარანტიო პირობები და მომსახურება IT ტექნიკაზე :

 • რეალიზაციის დროს გამყიდველი ვალდებულია , გადასცეს დამკვეთს კომპანიის ბეჭდით დამოწმებული საგარანტიო ტალონი, სადაც მითითებული იქნება: პროდუქციის აღწერილობა, პროდუქტ და სერიული ნომერი, რეალიზაციის თარიღი, საგარანტიო ვადა, რეალიზაციის ადგილი, გამყიდველი ფირმის დასახელება.
 • საგარანტიო მომსახურება ხორციელდება საგარანტიო ტალონის საფუზველზე:
 • საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს გაყიდვის შემდგომ დაზიანებული მოწყობილობის უფასო და აუცილებელ შეკეთებას, რაც მოიცავს შეკეთების და სათადარიგო ნაწილების ღირებულებას ( შეცვლილი, დაზიანებული ნაწილი რჩება სერვის ცენტრის საკუთრებაში )
 • სარემონტო ვადა , მწარმოებლის მიერ დადგენილი წესის თანახმად, განისაზღვრება შესაკეთებელი მოწყობილობის სერვის ცენტრიში წაედგენიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღით.
 • მოწყობილობის დიაგნოსტიკისთვის განკუთვნილი ვადა შეადგენს 5 სამუშაო დღეს.
 • საგარანტიო მომსახურების განსახორციელებლად აუცილებელია, დაცულ იქნეს მწარმოებლის მიერ შემუშავებული ექსპლუატაციის წესები, თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად.
 • საგარანრიო მომსახურებისთვის წარმოდგენილი აპარატურა მიწოდებული უნდა იქნას სრული კომპლექტაციით ( დოკუმენტაცია, პროგრამული დისკები, შესაფუთი სშუალებები და აშ.)
 • დეფექტური ნივთის შეცვლა/დაბრუნებას (ანალოგის არ ქონის შემთხვევაში) ექვემდებარება  3 კალენდარული დღის განმავლობაში,  ხოლო გარანტიის პერიოდში მხოლოდ მომსახურე სერვის ცენტრის დასკვნის საფუძველზე.

გაფრთხილება

ცეცხლის გაჩენისა და საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით, გთხოვთ გამორთოთ ტექნიკა დენის წყაროდან, ასევე ნებისმიერ გარე დამაკავშირებელ მოწყობილობასთან, ანტენასთან და  ა.შ, ჭექა-ქუხილისა და ძლიერი წვიმის დროს.

მესაკუთრე/შემძენი ვალდებულია, შეკეთების მიზნით ნივთის სერვის ცენტრში წარდგენიდან 7 დღის ვადაში მიაკითხოს და დაიბრუნოს ნივთი თუ შემკეთებლის/გამყიდველის მიერ სხვა ვადა არ იქნება განსაზღვრული. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამყიდველი თავისუფლდება ნივთის შენახვის პასუხისმგებლობისაგან. 

რას ითვალისწინებს სტანდარული მონტაჟი:

 • სარეცხის/ ჭურჭლის სარეცხის მანქანა- ნივთის დაერთებას სამონტაჟო ადგილამდე მიყვანილ სველ წერტილებზე და დენის წყაროსთან. სხვა შემთხვევაში ანაზღაურება ხდება მომხმარებლის მიერ.
 • ელ.ღუმელი/ გაზქურა- ნივთის დაერთებას სამონტაჟო ადგილამდე მიყვანილ გაზის მილთან და დენის წყაროსთან. სხვა შემთხვევაში ანაზღაურება ხდება მომხმარებლის მიერ.
 • კონდენციონერი - 45 სმ სისქის აგურის ან ბლოკის კედლის გახვრეტა, გარე აგრეგატის კროშტეინზე დამაგრებას, შიდა და გარე აგრეგატის ერთმანეთთან დაკავშირებას, სტანდარტულად მოყოლებული მილებით. (ცივი ბეტონი , მონოლითური კედელი და სხვა არასტანდარტული კედელი არ ითვალისწინებს სტანდარტულ მონტაჟს)
 • გამათბობელი - 45 სმ სისქის აგურის ან ბლოკის კედლის გახვრეტა, მომხმარებლის მიერ სამონტაჟო ადგილამდე მიყვანილ გაზის მილის დაერთებას. (ცივი ბეტონი , მონოლითური კედელი და სხვა არასტანდარტული კედელი არ ითვალისწინებს სტანდარტულ მონტაჟს)ბეკოს ოფიციალური სერვის ცენტრები

ქალაქიმისამართიტელ:
თბილისიფარსადანის ქუჩა #5(+995) 32 2155050 (4001)
რუსთავირუსთავი, თორდიას 3_ე ჩიხი(+995) 32 2155050 (4011)
ბათუმიბათუმი მელიქიშვილის ქუჩა #69/71(+995) 32 2155050 (4012)
თელავითელავი, აღმაშენებლის ქ. #60(+995) 32 2155050 (4013)
ხაშურიხაშური,რუსთაველის ქ. #58(+995) 32 2155050 (4010)
პარტნიორი სერვის ცენტრები მისამართი ტელ.ნომერი:
UGT Serviceთბილისი, ილია ჭავჭავაძის 17 ა UGT სერვისი322220505
ტექპოინტითბილისი ბელიაშვილის ქ.104 , ქუთაისი აღმაშენებლის 98322422215
Muk service თბილისი,ბოხუას 4(მიონის შენობა), მეორე სართული593394434
EVO Serviceთბილისი,ვაჟა-ფშაველას გამზ. 6322375462
ტექნოსერვისითბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 30ა322312000
Isupportთბილისი, მერაბ კოსტავას 76322301001
ლარგო ტექნიკს სერვისითბილისი, ბახტრიონის ქუჩა 4/2322182826
ელიტ სერვისითბილისი, ქავთარაძის ქ.3 / სავაჭრო ცენტრი "თბილისი ცენტრალი", სართ. 1322200202
ესაბი თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 16322913471
ტექნოლაინითბილისი, ყაზბეგის გამზ. 14322304080