საჯარო შეთავაზების შეთანხმება (ოფერტა)

Trade-in


1. განმარტებები და ტერმინები

კლიენტი – ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი.

აქცეპტი - კლიენტის სრული და უპირობო თანხმობა (აქცეპტი) შეთანხმების დადებაზე წინამდებარე შეთანხმებით განსაზღვრული პირობებით.

მეორადი საქონელი;მოწყობილობა, რომელიც ადრე გამოყენებულია და ვარგისია შემდგომი გამოყენებისათვის იმავე მდგომარეობაში ან შეკეთების შემდეგ. 

ახალი საქონელი- მოწყობილობა, რომელიც არ გამოუყენებიათ ან გამოუყენებიათ შეძენის დღიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში და რომელსაც არ აქვს ტექნიკური დეფექტი, გარეგნობა, შესრულება და ა.შ.

სახელშეკრულებო ღირებულება - მეორადი საქონლის ღირებულება, რომელიც განისაზღვრება მისი ტექნიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, ამ შეთანხმების მხარეების მიერ.

საცალო მოვაჭრე - საქონლის საცალო ვაჭრობის ქსელი, რომლის მიმართაც კლიენტს აქვს ფულადი ვალდებულება გადაიხადოს ახალი საქონლის ღირებულება და კომპანიას გაფორმებული აქვს თანამშრომლობის (პარტნიორობის) ხელშეკრულება. საცალო მოვაჭრის სახელები და დეტალები მითითებული უნდა იყოს წინამდებარე საჯარო შეთავაზების შეთანხმების (ოფერტა) დადასტურების განცხადებაში.

2.1. წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერით მხარეები ადასტურებენ, რომ ერთობლივი და შეთანხმებული თანამშრომლობა წინამდებარე შეთანხმების პირობებით არის თითოეული მხარის ინტერესებში, კერძოდ: 

2.1.1. კომპანია, რომელიც ახორციელებს თავის საქმიანობას მეორადი საქონლის ყიდვა-გაყიდვის სფეროში, დაინტერესებულია, კერძოდ, ასეთი საქონლის შეძენით ფიზიკური პირებისგან;

2.1.2. საცალო მოვაჭრე დაინტერესებულია ახალი საქონლის გაყიდვებით და თვლის, რომ მისი კლიენტებს შეუძლიათ ნაწილობრივ გადაიხადონ ახალი პროდუქტის ღირებულება საკუთარი მეორადი საქონლის გაყიდვიდან მიღებული თანხების ხარჯზე, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს საცალო ვაჭრობისგაყიდვები.

2.2. თანამშრომლობის პროცესში მხარეები იღებენ ვალდებულებას დაამყარონ ურთიერთობები თანასწორობის, სამართლიანი და პატიოსანი პარტნიორობის, ასევე ერთმანეთის ინტერესების დაცვის საფუძველზე.

2.3. მხარეები განახორციელებენ ერთობლივ მოქმედებებს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, აგრეთვე მხარეებს შორის დადებული დამატებითი ხელშეკრულებების შესაბამისად.

2.4. მხარეები იღებენ ვალდებულებას გაცვალონ მათ ხელთ არსებული ინფორმაცია საერთო ინტერესების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში გამართონ ერთობლივი კონსულტაციები საერთო მიზნების ყველაზე სწრაფი და ეფექტური მიღწევის უზრუნველსაყოფად.

2.5. მხარეები იღებენ ვალდებულებას, მიიღონ ყველა საჭირო ზომა თანამშრომლობის პროცესში ერთმანეთისგან მიღებული კონფიდენციალური ინფორმაციის შესანარჩუნებლად, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

3. ხელშეკრულების საგანი

3.1. კომპანია შეისყიდის მეორად საქონელს კლიენტებისგან საჯარო შეთავაზების შეთანხმება (ოფერტა) პირობებით, რომელიც განთავსებულია www.technoshop.ge და კლიენტების სახელით გადაურიცხავს საცალო მოვაჭრეს შეძენილი მეორადი საქონლის ღირებულებას საცალო მოვაჭრის ანგარიშზე კლიენტის ფულადი ვალდებულების ნაწილობრივი დაფარვის მიზნით საცალო ვაჭრობის ახალი საქონლის შესაძენად.

3.2. საცალო მოვაჭრე განახორციელებს:

3.2.1. მეორადი საქონლის დიაგნოსტიკას ამ ხელშეკრულების        მოთხოვნებთან შესაბამისობისთვის სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით. საცალო მოვაჭრის დიაგნოსტიკური მონაცემები გამოიყენება კომპანიის და კლიენტის მიერ მეორადი საქონლის ხელშეკრულების ფასის დასადგენად.

3.2.2. მეორადი საქონლის მიღებას კლიენტისგან - კომპანიის სახელით და ინტერესებიდან გამომდინარე, მეორადი საქონლის მიღება- გადაცემის აქტის საფუძველზე;

3.2.3. უზრუნველყოფს კომპანიის მიერ შეძენილი მეორადი საქონლის შენახვის სერვისით; 

და კომპანია გადაიხდის საცალო ვაჭრობის მომსახურებას საქონლის მიღების, დიაგნოსტიკისა და შენახვისთვის.

4. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები 

4.1. მხარეები იღებენ ვალდებულებას:

4.1.1. გადაიხადონ სავალდებულო გადასახადები და მოსაკრებლები დამოუკიდებლად, მათ შორის, რომლებიც უნდა გადაიხადოთ ამ ხელშეკრულების ფარგლებში თანამშრომლობის შედეგად.

4.1.2. ჩაატარონ ერთობლივი კონსულტაციები, მიაწოდონ ერთმანეთს ინფორმაცია წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოვალეობების შესრულების შესახებ.

4.1.3. განახორციელონ სხვა ქმედებები, რომლებიც აუცილებელია ამ ხელშეკრულების მიზნის მისაღწევად;

4.2. მხარეებს უფლება აქვთ ჩართონ მესამე პირები წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში კონფიდენციალურობის მოთხოვნების დარღვევის გარეშე.

4.3. მხარეებს უფლება აქვთ გამოაქვეყნონ ინფორმაცია ერთმანეთთან თანამშრომლობის (პარტნიორობის) შესახებ სარეკლამო და მარკეტინგული მიზნებისთვის ნებისმიერ მედიაში, მაგრამ ამ ხელშეკრულების პირობების გამჟღავნების გარეშე.

4.4. განახორციელოს შეთანხმება, რომელიც გაფორმდება შესაბამისი აქტით. ამ აქტით საცალო მოვაჭრე ადასტურებს, რომ მასსა და კლიენტს შორის დაიდო ხელშეკრულება კლიენტის მიერ ახალი პროდუქტის შესყიდვისა და ფულადი ვალდებულებების დაფარვის შესახებ.

4.5. კლიენტის განცხადება და მეორადი საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტის ერთი ეგზემპლარი, რომლის მიხედვითაც მეორადი საქონელი გადაეცა კლიენტიდან კომპანიას.

4.6. კლიენტის მიერ საცალო მოვაჭრისთვის ახალი საქონლის დაბრუნების შემთხვევაში, საცალო მოვაჭრე დამოუკიდებლად მოაგვარებს სიტუაციას კლიენტთან და არ აქვს უფლება მოითხოვოს მეორადი საქონლის კომპანიაში გადაცემა, ხოლო კომპანია არ მოითხოვს გადარიცხული თანხის
დაბრუნებას საცალო მოვაჭრისგან კლიენტის სახელით.
4.7. მხარეებს აქვთ ხელშეკრულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებები

5. მომსახურების გაწევის პროცედურა 

5.1. მომსახურება ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

5.1.1. მეორადი საქონლის დიაგნოსტიკა. საცალო მოვაჭრე ატარებს მეორადი საქონლის
დიაგნოსტიკას. 

5.1.1.1. მეორადი საქონლის დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპანიის სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით, რომლის გამოყენების წესი განისაზღვრება წინამდებარე ხელშეკრულებით.

5.1.1.2. საცალო მოვაჭრე აცნობებს კომპანიას მეორადი საქონლის ტექნიკური მდგომარეობის
შესახებ პროგრამულ უზრუნველყოფაში მონაცემების შეყვანით. კომპანია განსაზღვრავს
მეორადი საქონლის სახელშეკრულებო ღირებულებას კლიენტთან საცალო მოვაჭრის მიერ
მოწოდებული მეორადი საქონლის ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის
გათვალისწინებით.
5.1.2. მეორადი საქონლის მიღება და შენახვა. საცალო მოვაჭრე, კომპანიის სახელით და
ინტერესებიდან გამომდინარე, იღებს კომპანიის მიერ შეძენილ მეორად საქონელს კლიენტისგან და აფორმებს მეორადი საქონლის მიღებისა და გადაცემის აქტი (დანართი 1). საცალო მოვაჭრე
იღებს კლიენტისაგან მის მიერ ხელმოწერილ განცხადებას კომპანიასთან საჯარო შეთავაზების
შეთანხმების (ოფერტა) შესახებ კომპანიისთვის მისი შემდგომი გადაცემისთვის. ამ პუნქტის მიზნებისათვის საცალო მოვაჭრეს (მის უფლებამოსილ წარმომადგენლებს) ეძლევა
უფლება კომპანიის სახელით ხელი მოაწეროს მომხმარებლისგან მეორადი საქონლის მიღებისა და
გადაცემის აქტს.

5.1.3. მხარეები თანხმდებიან, რომ მეორადი საქონლის კლიენტისგან მიღება-ჩაბარების აქტი
კომპანიისათვის, რომლის სახელით და ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს საცალო
მოვაჭრე, ჩაითვლება იმის დამადასტურებლად, რომ საცალო მოვაჭრემ მიიღო მეორადი საქონელი
შესანახად. მხარეებს შორის რაიმე დამატებითი დოკუმენტის გაფორმება კომპანიის მიერ გადაცემის ფაქტის დასადასტურებლად და მეორადი საქონლის საცალო მოვაჭრის მიერ შესანახად მიღებაზე არ
არის საჭირო.

5. მომსახურების გაწევის პროცედურა

5.1. მომსახურება ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

5.1.1. მეორადი საქონლის დიაგნოსტიკა. საცალო მოვაჭრე ატარებს მეორადი საქონლის დიაგნოსტიკას.

5.1.1.1. მეორადი საქონლის დიაგნოსტიკა ხორციელდება   კომპანიის                                  სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით, რომლის გამოყენების წესი განისაზღვრება წინამდებარე ხელშეკრულებით.

5.1.1.2. საცალო მოვაჭრე აცნობებს კომპანიას მეორადი საქონლის ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ პროგრამული უზრუნველყოფაში მონაცემების შეყვანით. კომპანია განსაზღვრავს მეორადი  საქონლის სახელშეკრულებო ღირებულებას კლიენტთან საცალო მოვაჭრის მიერ მოწოდებული მეორადი საქონლის ტექნიკური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის გათვალისწინებით.

5.1.2. მეორადი საქონლის მიღება და შენახვა. საცალო მოვაჭრე, კომპანიის სახელით და ინტერესებიდან გამომდინარე, იღებს კომპანიის მიერ შეძენილ მეორად საქონელს კლიენტისგან და აფორმებს მეორადი საქონლის მიღებისა და გადაცემის აქტი (დანართი 1). საცალო მოვაჭრე იღებს კლიენტისაგან მის მიერ ხელმოწერილ განცხადებას კომპანიასთან საჯარო შეთავაზების შეთანხმების (ოფერტა) შესახებ კომპანიისთვის მისი შემდგომი გადაცემისთვის.

ამ პუნქტის მიზნებისათვის საცალო მოვაჭრეს (მის უფლებამოსილ წარმომადგენლებს) ეძლევა უფლება კომპანიის სახელით ხელი მოაწეროს მომხმარებლისგან მეორადი საქონლის მიღებისა და გადაცემის აქტს.

5.1.3. მხარეები თანხმდებიან, რომ მეორადი საქონლის კლიენტისგან მიღება-ჩაბარების აქტი კომპანიისათვის, რომლის სახელით და ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს საცალო მოვაჭრე, ჩაითვლება იმის დამადასტურებლად, რომ საცალო მოვაჭრემ მიიღო მეორადი საქონელი შესანახად.

მხარეებს შორის რაიმე დამატებითი დოკუმენტის გაფორმება კომპანიის მიერ გადაცემის ფაქტის დასადასტურებლად და მეორადი საქონლის საცალო მოვაჭრის მიერ შესანახად მიღებაზე არ არის საჭირო. 

 5.1.3.1. მეორადი საქონლის მიღებით კომპანიის

6.1.1. კლიენტისგან მეორადი საქონლის მიღების შესახებ მომსახურებისთვის კომპანიის სახელით და კომპანიის ინტერესებიდან გამომდინარე - მეორადი საქონლის ხელშეკრულების ღირებულების 0.25%, რომელიც განისაზღვრება კომპანიის მიერ კლიენტთან საცალო ვაჭრობის დიაგნოსტიკის შედეგების საფუძველზე;

6.1.2. მეორადი საქონლის დიაგნოსტიკისთვის - საცალო ვაჭრობის დიაგნოსტიკის შედეგების საფუძველზე კომპანიის მიერ კლიენტთან განსაზღვრული მეორადი საქონლის სახელშეკრულებო ღირებულების 2,5%;

6.1.3. მეორადი საქონლის შესანახად, მიუხედავად ასეთი შენახვის ხანგრძლივობისა - მეორადი საქონლის სახელშეკრულებო ღირებულების 0.25%, რომელიც განისაზღვრება კომპანიის მიერ კლიენტთან საცალო მოვაჭრის დიაგნოსტიკის შედეგების საფუძველზე.

6.1.4. სამოტივაციო ფონდი 3 %-ის ოდენობით დამატებით გადახდას არ ექვემდებარება.

6.2. კომპანია ვალდებულია გადაიხადოს საცალო მოვაჭრეების მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების საფასური 30 კალენდარულ დღეში დღის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც მხარეები მოაწერენ ხელს მოწოდებული სერვისების მიღება-ჩაბარების აქტს.

6.3. დიაგნოსტიკური შედეგის შემოწმება. მეორადი საქონლის მიღების შემდეგ, კომპანია ამოწმებს საცალო ვაჭრობის მიერ ჩატარებული დიაგნოსტიკის შედეგს და შეაქვს მის მონაცემებს პროგრამულ უზრუნველყოფაში, რაც ამ მონაცემებს ხელმისაწვდომს ხდის საცალო მოვაჭრისთვის და არ საჭიროებს დამატებით დოკუმენტებს რაიმე შეუსაბამობის დასაფიქსირებლად.

საცალო მოვაჭრის მოთხოვნით, კომპანიას შეუძლია მიაწოდოს ფოტოები, რომლებიც ასახავს მეორადი საქონლის მდგომარეობას, რომელიც არ იყო სათანადო დიაგნოზირებული საცალო მოვაჭრის მიერ.

6.4. მხარეები თანხმდებიან, რომ ვინაიდან კომპანია ხელმძღვანელობს საცალო მოვაჭრის სადიაგნოსტიკო მონაცემებით კლიენტთან მეორადი  საქონლის. სახელშეკრულებო ღირებულების დასადგენად, საცალო მოვაჭრეს დაეკისრება შემდეგ პასუხისმგებლობა კომპანიის წინაშე, თუ კომპანიის დასკვნები აჩვენებს, რომ საცალო მოვაჭრის დიაგნოსტიკური მონაცემები არასწორია:

6.2. კომპანია ვალდებულია გადაიხადოს საცალო მოვაჭრეების მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების საფასური 30 კალენდარულ დღეში დღის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც მხარეები მოაწერენ ხელს მოწოდებული სერვისების მიღება-ჩაბარების აქტს.

6.3. დიაგნოსტიკური შედეგის შემოწმება. მეორადი საქონლის მიღების შემდეგ, კომპანია ამოწმებს საცალო ვაჭრობის მიერ ჩატარებული დიაგნოსტიკის შედეგს და შეაქვს მის მონაცემებს პროგრამულ უზრუნველყოფაში, რაც ამ მონაცემებს ხელმისაწვდომს ხდის საცალო მოვაჭრისთვის და არ საჭიროებს დამატებით დოკუმენტებს რაიმე შეუსაბამობის დასაფიქსირებლად. საცალო მოვაჭრის მოთხოვნით, კომპანიას შეუძლია მიაწოდოს ფოტოები, რომლებიც ასახავს მეორადი საქონლის მდგომარეობას, რომელიც არ იყო სათანადო დიაგნოზირებული საცალო მოვაჭრის მიერ.

6.4. მხარეები თანხმდებიან, რომ ვინაიდან კომპანია ხელმძღვანელობს საცალო   მოვაჭრის სადიაგნოსტიკო მონაცემებით კლიენტთან მეორადი საქონლის სახელშეკრულებო ღირებულების დასადგენად, საცალო მოვაჭრეს დაეკისრება შემდეგ პასუხისმგებლობა კომპანიის წინაშე, თუ კომპანიის დასკვნები აჩვენებს, რომ საცალო მოვაჭრის დიაგნოსტიკური მონაცემები არასწორია:

6.1.1. კლიენტისგან მეორადი საქონლის მიღების შესახებ მომსახურებისთვის კომპანიის სახელით და კომპანიის ინტერესებიდან გამომდინარე - მეორადი                           საქონლის            ხელშეკრულების ღირებულების 0.25%, რომელიც განისაზღვრება კომპანიის მიერ კლიენტთან საცალო ვაჭრობის დიაგნოსტიკის შედეგების საფუძველზე;

6.1.2. მეორადი საქონლის დიაგნოსტიკისთვის - საცალო ვაჭრობის დიაგნოსტიკის შედეგების საფუძველზე კომპანიის მიერ კლიენტთან განსაზღვრული მეორადი საქონლის სახელშეკრულებო ღირებულების 2,5%;

6.1.3. მეორადი საქონლის შესანახად, მიუხედავად ასეთი შენახვის ხანგრძლივობისა - მეორადი საქონლის სახელშეკრულებო ღირებულების 0.25%, რომელიც განისაზღვრება კომპანიის მიერ კლიენტთან საცალო მოვაჭრის დიაგნოსტიკის შედეგების საფუძველზე.

6.1.4. სამოტივაციო ფონდი 3 %-ის ოდენობით დამატებით გადახდას არ ექვემდებარება.

6.2. კომპანია ვალდებულია გადაიხადოს საცალო მოვაჭრეების მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების საფასური 30 კალენდარულ დღეში დღის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც მხარეები მოაწერენ ხელს მოწოდებული სერვისების მიღება-ჩაბარების აქტს.

6.3. დიაგნოსტიკური შედეგის შემოწმება. მეორადი საქონლის მიღების შემდეგ, კომპანია ამოწმებს საცალო ვაჭრობის მიერ ჩატარებული დიაგნოსტიკის შედეგს და შეაქვს მის მონაცემებს პროგრამულ უზრუნველყოფაში, რაც ამ მონაცემებს ხელმისაწვდომს ხდის საცალო მოვაჭრისთვის და არ საჭიროებს დამატებით დოკუმენტებს რაიმე შეუსაბამობის დასაფიქსირებლად. საცალო მოვაჭრის მოთხოვნით, კომპანიას შეუძლია მიაწოდოს ფოტოები, რომლებიც ასახავს მეორადი საქონლის მდგომარეობას, რომელიც არ იყო სათანადო დიაგნოზირებული საცალო მოვაჭრის მიერ.

6.4. მხარეები თანხმდებიან, რომ ვინაიდან კომპანია ხელმძღვანელობს       საც ხელშე კრულებო ღირებულების დასადგენად, საცალო მოვაჭრეს დაეკისრება შემდეგ პასუხისმგებლობა კომპანიის წინაშე, თუ კომპანიის დასკვნები აჩვენებს, რომ საცალო მოვაჭრის დიაგნოსტიკური მონაცემები არასწორია:

7. მოთხოვნები ნახმარი საქონლის მიმართ 

7.1. კომპანია შეიძენს მხოლოდ მეორად საქონელს, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა შემდე გმოთხოვნას:

7.1.1. კლიენტის საკუთრებაშია და არ არის დატვირთული მესამე მხარის უფლებით, რაც გაცხადებულია და დასტურდება კლიენტის ხელმოწერით;

7.1.2. არის სამუშაო მდგომარეობაში (ე.ი. აღჭურვილობის ყველა ფუნქცია მუშაობს ასეთი აღჭურვილობის მწარმოებლის მიერ დადგენილი ინდიკატორებისა და პარამეტრების შესაბამისად);

7.1.3. არ აქვს სითხის დაზიანების კვალი (კოროზიის კვალი);

7.1.4. არ არის გატეხილი, არ აქვს მოწყობილობის დასატენად გატეხილი კონექტორები;

7.1.5. ოპერატორის მიერ არ არის დაბლოკილი;

7.1.6. არ არის ძებნაში, რაც გაცხადებულია და დასტურდება კლიენტის ხელმოწერით;

7.1.7. არის მოწყობილობაზე მითითებული პაროლებისა და კოდების გარეშე;

7.1.8. არის ანგარიშების გარეშე;

7.1.9. იყოს კლიენტის მფლობელობაში. თუ შესაძლებელია, კლიენტმა უნდა დააფიქსიროს საქონლის გამოყენებადობა (მაგალითად, მეორადი საქონლის შესყიდვის ქვითარი, რომელიც შეიცავს მისი შეძენის თარიღს და/ან კლიენტის განცხადებას ან სხვა დოკუმენტს). 

7.1.10. მოწყობილობის დისპლეი უნდა იძლეოდეს დიაგნოსტიკის საშუალებას. ასევე შესაძლოა მოწყობილობის დისპლეი იყოს დაზიანებული, თუმცა შესაძლებელი უნდა იყოს დიაგნოსტიკა

8. მხარეთა პასუხისმგებლობა 

8.1. ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში მხარეები ეკისრებათ ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ პასუხისმგებლობას. ვალდებულების დარღვევა არის მისი შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება, ანუ შესრულება ვალდებულების შინაარსით განსაზღვრული პირობების დარღვევით. 

8.2. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი საცალო მოვაჭრის მიერ კლიენტზე გაყიდული ახალი საქონლის ხარისხზე ნებისმიერ შემთხვევაში, მათ შორის ასეთი საქონლის დაბრუნების შემთხვევაში